Marketing placówek weterynaryjnych

– co wolno, a czego nie można robić?

Spis treści

Reklamowanie placówek weterynaryjnych to temat będący przedmiotem sporów i dyskusji. Podobnie jak prawnicy, tak i lekarze weterynarii należą do grupy zawodów zaufania publicznego, a „pieczę” nad nimi sprawują odpowiednie samorządy zawodowe, odpowiedzialne za ustalenie zasad wykonywania zawodu. W niniejszym artykule przedstawimy aktualny stan prawny dotyczący marketingu placówek weterynaryjnych oraz podpowiemy, jak w sposób, zgodnie z obowiązującym prawem, można promować usługi weterynaryjne. Miłej lektury!

Jak promować usługi weterynaryjne?

Rosnąca popularność zwierząt domowych oraz wzrost liczby gabinetów, klinik i prywatnych praktyk weterynaryjnych sprawiają, że rywalizacja na rynku staje się coraz bardziej intensywna, a wyróżnienie się na tle konkurentów nie jest łatwym zadaniem. Część lekarzy weterynarii działa w obrębie konkretnej specjalizacji, dotyczącej określonych gatunków zwierząt lub rodzaju przeprowadzanych zabiegów. Inni natomiast konkurują ceną, atrakcyjną lokalizacją czy dogodnymi godzinami otwarcia.

Działania marketingowe w branży weterynaryjnej komplikuje wyrażony w Ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt zakaz reklamy praktyki weterynaryjnej. Z drugiej strony, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w uchwale z dwunastego grudnia 2008 r. określiła szczegółowo zasady podawania do wiadomości publicznej informacji dotyczących usług weterynaryjnych. Czym jednak różni się informacja o zakresie i rodzajach świadczonych usług od zasad tradycyjnej reklamy? Przyjrzyjmy się bliżej obowiązującym regulacjom.

Jakich informacji na temat praktyki
weterynaryjnej można udzielać?

Zakres możliwych do udzielenia informacji na temat praktyki weterynaryjnej został w precyzyjny sposób określony przez uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. W myśl tej uchwały lekarz weterynarii może podać do publicznej wiadomości:

 • rodzaj zakładu (w sposób zgodny z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt);
 • nazwę zakładu;
 • adres siedziby;
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres strony internetowej placówki;
 • numery telefonów;
 • godziny przyjęć;
 • zakres świadczonych usług (dotyczący konkretnych gatunków zwierząt, ich układów lub     narządów);
 • nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi (wraz z podaniem stopnia lub tytułu     naukowego, tytułu posiadanej specjalizacji oraz innych kwalifikacji po uzgodnieniu z właściwą dla danej lokalizacji okręgową radą lekarsko-weterynaryjną).

Organ uchwałodawczy precyzyjnie określił też miejsca, w których może pojawić się informacja publiczna. Należą do nich:

 • tablice informacyjne na drogach dojazdowych (nie więcej niż dwie, umieszczone w promieniu do 500     metrów od siedziby);
 • książki telefoniczne (dopuszczalna wielkość ogłoszenia to 1 800 mm kwadratowych, a     informacja musi znaleźć się w odpowiednim dziale, dotyczącym usług weterynaryjnych,);
 • informatory gospodarcze;
 • serwisy internetowe;
 • wizytówki;
 • broszury informacyjne;
 • prasa (na zasadach identycznych, jak w przypadku książek telefonicznych);
 • samochody wykorzystywane przez zakład leczniczy dla zwierząt.

Katalog dozwolonych przez uchwałę informacji oraz możliwych miejsc ich publikacji jest stosunkowo szeroki, co stwarza pewne możliwości w zakresie prowadzenia działań marketingowych. Warto jednak pamiętać o obowiązującym zakazie reklamy praktyki weterynaryjnej, wskazanym w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt. A jak prawo definiuje reklamę?

W jaki sposób polskie prawo definiuje reklamę?

W polskim porządku prawnym reklama została zdefiniowana w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. W myśl tej regulacji „reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja”.

Za reklamę uznaje się więc przekaz odnoszący się w sposób bezpośredni lub pośredni do towarów bądź usług, a intencją przekazu reklamowego jest nakłonienie konsumentów do nabycia reklamowanych towarów bądź skorzystania z oferowanych usług.

Zapamiętaj!    

Informacja publiczna przekazywana przez lekarzy weterynarii nie może spełniać następujących przesłanek: zawierać informacji o cenach oraz nosić cech reklamy.

Jakie są sankcje za naruszenie reklamy przez lekarzy weterynarii?

Naruszenie zakazu reklamy przez lekarza weterynarii może się spotkać z sankcjami. W odróżnieniu od prawników, którym za naruszenie analogicznego zakazu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, z zawieszeniem w czynnościach zawodowych lub wydaleniem z adwokatury włącznie, sankcje nakładane przez organ samorządowy lekarzy weterynarii nie mają bezpośredniego przełożenia na możliwość wykonywania zawodu.

Zapamiętaj!    

Naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, w tym zakazu reklamy, stanowi przewinienie zawodowe.

Odpowiedzialność zawodowa to jednak nie jedyne możliwe konsekwencje złamania zakazu reklamy. Naruszenie go sankcjonuje również Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w art. 147a. W myśl tej ustawy:

 • 1. Kto prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 2. Tej samej karze podlega ten, kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej mające formę i treść reklamy.

Warto także pamiętać, że złamanie zakazu reklamy może wiązać się z sankcjami przewidzianymi przez przepisy niezwiązane stricte z prawem dotyczącym wykonywania zawodu. Należą do nich przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w myśl których reklama sprzeczna z przepisami prawa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, oraz przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jakie formy promowania praktyki weterynaryjnej naruszają zakaz reklamy?

Poznaliśmy już dozwolony przez prawo zakres informacji publicznej oraz wszystkie dostępne dla niej kanały, czas więc przyjrzeć się bliżej działaniom marketingowym naruszającym obowiązujące przepisy. Należą do nich:

 • rozdawanie broszur, ulotek, wizytówek i innych materiałów reklamowych poza siedzibą;
 • wysyłanie ogłoszeń za pomocą poczty, wiadomości SMS i kanałów online;
 • publikacja artykułów sponsorowanych i pisanych na zamówienie;
 • zamawianie bądź sponsorowanie audycji i publikacji w mediach;
 • rozklejanie plakatów (z wyłączeniem ogłoszeń o obowiązkowych szczepieniach);
 • ogłoszenia wielkoformatowe o powierzchni przekraczającej cztery metry kwadratowe;
 • informacje na środkach     komunikacji, z wyjątkiem samochodu wykorzystywanego przez     właściciela i kierownika zakładu;
 • publikacja materiałów promocyjnych i informacyjnych na przystankach komunikacji     publicznej.

Wymienione wyżej działania skupiają się przede wszystkim na bardziej tradycyjnych formach marketingu: reklamie outdoorowej oraz reklamie wykorzystującej tradycyjne media. 

Google Ads i gabinet weterynaryjny?

Dla uściślenia ostatnia kwestia, czyli możliwości reklamowania gabinetu weterynaryjnego za pośrednictwem Google Ads. Promowanie się w tym kanale niestety nie jest możliwe, a lekarze weterynarii są tu w podobnej sytuacji, co lekarze medycyny czy prawnicy. Ustawowy zakaz reklamy plus Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stawiają sytuację dość jasno. 

Oczywiście w środowisku ta sytuacja również rodziła pytania — brak możliwości wykorzystania tak potężnego medium reklamowego, jakim jest Google Ads, przekłada się przecież na możliwość pozyskania klientów, a co za tym idzie na przychody placówki. Stąd też  Rada Warszawskiej Izby

Lekarsko–Weterynaryjnej zwróciła się we wrześniu 2018 z jednoznacznym zapytaniem do “do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o wyrażenie stanowiska w sprawie dopuszczalności

korzystania przez lekarzy weterynarii z usługi „Google Ads””. Komunikat RWIL-W po tym zapytaniu nie pozostawiał już wątpliwości – “korzystanie przez zakłady lecznicze dla zwierząt z usługi Google Ads (wcześniej Google AdWords) lub innych analogicznych usług stanowi naruszenie ustawowego zakazu reklamy tych zakładów oraz naruszenie uchwały nr 116/2008/IV KRLW z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt”. 

A jakie możliwości reklamy online dopuszczają obowiązujące przepisy?

Marketing online – z jakich form promocji
w Internecie można skorzystać?

Popularność Internetu uczyniła z tego medium jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, a rosnąca liczba użytkowników sieci w połączeniu z obserwowaną od pewnego czasu zmianą nawyków dotyczących sposobu wyszukiwania informacji sprawiają, że wykorzystanie możliwości Internetu do przekazania informacji na temat świadczonych usług jest sposobem na zwiększenie świadomości marki oraz poprawę rynkowej sytuacji praktyki weterynaryjnej.

Nie należy jednak zapominać o regulacjach branżowych i zakazie reklamy, ponieważ dotyczą one także marketingu internetowego. Przygotowaliśmy krótki przegląd narzędzi pozwalających na prowadzenie komunikacji marketingowej w sposób w pełni legalny.

1. Strona WWW

Witryna internetowa to swoista wizytówka oraz centrum komunikacyjne przychodni czy gabinetu. Odpowiednio zaprojektowana, może stanowić świetne źródło informacji o pracy lecznicy oraz zakresie świadczonych usług. Aby witryna mogła spełnić swoje zadanie, należy zadbać o odpowiednie pozycjonowanie naszej strony w wynikach wyszukiwania. W tym celu warto regularnie aktualizować serwis (np. prowadząc blog).

Zapamiętaj!    

Linki do strony pojawiające się na forach dyskusyjnych, w katalogach branżowych oraz katalogach lokalnych firm pomogą zwiększyć widoczność witryny w wynikach wyszukiwania.

2. Wizytówka Google

Pozostając przy wizytówkach, należy wspomnieć o udostępnionym przez Google darmowym narzędziu, które znacząco ułatwia wyszukanie podstawowych informacji o praktyce w Internecie. Wizytówka Google pozwala na zaznaczenie lokalizacji kliniki oraz aktualizowanie godzin otwarcia. Użytkownicy popularnej wyszukiwarki mają możliwość dodawania opinii i ocen, a pozytywne komentarze z pewnością mogą zachęcić do skorzystania z usług weterynaryjnych.

3. Kanały w mediach społecznościowych

Media społecznościowe tj. Facebook, Instagram czy TikTok pozwalają na publikowanie informacji o wydarzeniach z życia kliniki, dodawanie ciekawostek branżowych czy materiałów prezentujących pracę lekarza weterynarii od innej strony. To także wygodne narzędzie dla osób nieposiadających strony WWW i sposób na bezpłatne zaznaczenie swojej obecności w sieci i zbudowanie społeczności wokół gabinetu czy kliniki.

Zapamiętaj!    

Poszczególne media społecznościowe różnią się specyfiką, formatem publikowanych materiałów i dostępnymi funkcjami, co przekłada się na ich popularność w poszczególnych grupach wiekowych. Warto więc poznać swoją grupę docelową i prowadzić komunikację w wykorzystywanych przez nią kanałach.

Pozycjonowanie placówek weterynaryjnych
a wytyczne E-A-T

Rozważając temat strategii pozycjonowania przychodni weterynaryjnej powinniśmy znać pojęcia E-A-T i YMYL. 

Wszystkie działania związane z pozycjonowaniem strony internetowej nakierowane są na ”przekonanie” Google, że jest ona wartościowa i w związku z tym może/powinna być pokazywana na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania. Algorytmy Google są zaś szczególnie mocno wyczulone na tak zwane strony Your Money or Your Life, czyli YMYL. Są to witryny, których zawartość może wpływać na podejmowanie decyzji związanych ze środkami finansowymi lub życiem odwiedzających. 

Witryny związane z weterynarią nie są wprost wymienione w wytycznych wyszukiwarki, opisujących strony typu YMYL. Jednak Google wyraźnie wskazuje, że wytyczne te dotyczą “tematów związanych z poważnymi decyzjami i ważnymi aspektami życia”. Zwierzęta domowe i hodowlane wpisują się więc w tę definicję. Wiele osób traktuje je przecież de facto jako członków rodziny lub źródło utrzymania.

Ze stronami o tematyce YMYL ściśle powiązane są wytyczne E-A-T, czyli Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness. Mówią nam one, że powinniśmy położyć szczególnie mocny nacisk na podejście eksperckie, pokazujące autorytet i budzące zaufanie użytkowników witryny. Te wytyczne dotyczą nie tylko samej witryny, ale także osób, które są z nią powiązane, czyli pracowników przychodni czy też autorów wpisów na blogu. 

W Agencji Range skutecznie pozycjonujemy strony z branż YMYL, wykorzystując do tego właśnie między innymi wytyczne E-A-T. Jeśli są więc Państwo zainteresowani pozycjonowaniem gabinetu weterynaryjnego, to prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Wiemy, jak podejść do tego tematu.

Napisz
Nie lubisz pisać?
Dzwoń!
Marcin Caban

New Business Manager
marcin.caban@range.pl
poniedziałek — piątek w godz. 9 — 17

Napisz
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
ikonka

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając formularz akceptujesz Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Marketing placówek weterynaryjnych
– co wolno, a czego nie można robić?
Podsumowanie

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) to maksyma znana już od czasów rzymskich, znajdująca zastosowanie także współcześnie, a odnosząca się chociażby do realiów funkcjonowania zawodów zaufania publicznego. Czas poświęcony na zgłębienie regulacji związanych z zakazem reklamy oraz prawem do podawania informacji na temat świadczonych usług do wiadomości publicznej z pewnością nie okaże się stracony, a może zaoszczędzić nieprzyjemnych konsekwencji.

Obowiązujące przepisy dopuszczają wykorzystanie niektórych spośród dostępnych narzędzi i kanałów marketingowych, oczywiście z zastrzeżeniem, że przygotowane materiały, w myśl istniejącej w polskim systemie prawnym definicji, nie będą zawierać informacji cenowych oraz nosić znamion reklamy. Z pomocą przychodzi Internet, pozwalający efektywnie dotrzeć do licznego grona odbiorców, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi w tematyce marketingu placówek weterynaryjnych.

Przewidziane sankcje za złamanie zakazu reklamy nie uwzględniają możliwości zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, ale mogą mieć inne nieprzyjemne konsekwencje, związane z ograniczeniem wolności i grzywną włącznie. Warto pamiętać o tym, że oprócz sankcji nakładanych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, osobie łamiącej zakaz reklamy grożą także konsekwencje przewidziane przez przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Tak, ale należy mieć na uwadze różnicę między informowaniem a reklamowaniem i nie umieszczać w mediach społecznościowych informacji o cenach usług. Za reklamę należałoby uznać także wykorzystanie płatnych funkcji serwisów społecznościowych pozwalających na zwiększenie zasięgów treści.

Google nie pobiera opłat za korzystanie z wizytówki Google Moja Firma.

Z tego artykułu dowiedziałeś się:

 • Na czym polega różnica pomiędzy reklamą a informacją w polskim porządku prawnym?
 • Jakie informacje dotyczące pracy kliniki weterynaryjnej można podać do     wiadomości publicznej?  
 • Które kanały można wykorzystać do opublikowania informacji?
 • W jaki sposób można wykorzystać Internet w działaniach marketingowych?
Range

Range

Agencja marketingowa
Kreatywne Myśli, Analityczne Ruchy.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
(Brak ocen)
Ocenianie…
Napisz
Nie lubisz pisać?
Dzwoń!
Marcin Caban

New Business Manager
marcin.caban@range.pl
poniedziałek — piątek w godz. 9 — 17

Napisz
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
ikonka

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając formularz akceptujesz Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy produkt lub usługa nie spełniały oczekiwań klienta, ten mógł poskarżyć się rodzinie lub sąsiadowi. Jeśli był mocno wkurzony, mógł co najwyżej wpisać się do księgi skarg i zażaleń, której wątpliwa skuteczność przywodzi na myśl scenę z szatni w kultowym filmie “Miś”. “Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam […]
Handel w bardzo dużej części przeniósł się do sieci. Dotyczy to sprzedaży produktów i usług zarówno codziennych, jak i okazjonalnych, popularnych i specjalistycznych. Coraz większa liczba osób decyduje się na taką formę zakupu, a za tym idzie wzrastająca liczba sklepów internetowych. To prawda, otwarcie biznesu w sieci jest proste, szybkie, nie musi wiązać […]
Równie ważne, jak samo prowadzenie działań marketingowych jest prawidłowe mierzenie ich skuteczności. Co z tego, że wydamy mnóstwo pieniędzy, jeśli… inwestycja w reklamę się nie zwróci?