Polityka prywatności
i zarządzanie zgodami

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY RANGE.PL

 • O nas

  Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Cię o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

  Niniejsza Polityka skierowana jest do wszystkich przyszłych, obecnych i byłych klientów Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wszystkich osób odwiedzających stronę internetową www.range.pl, którzy mogą, ale nie muszą być klientami Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiednio niniejsza Polityka dotyczy także osób zainteresowanych usługami Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i osób, których dane Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza na podstawie zawartych umów, w tym zleceniodawców i zleceniobiorców.

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Dzielna 10/6, 25-213 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882414, posiadająca numer NIP: 6572957529 oraz REGON: 388102748, zwana dalej „Administratorem”.

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@range.pl.

  Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce. 

 • Postanowienia ogólne

  Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów, partnerów, podwykonawców, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. 

  Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie
  o rachunkowości). 

  Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania). 

  Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników i współpracowników. 

 • Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Dane naszych klientów wykorzystujemy w celu realizacji umowy oraz świadczenia naszych usług. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje
  o naszych usługach. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. 

 • Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

  Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były: 

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
   w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane,
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania,
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.


  W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy
  o rachunkowości.

  Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 

 • Jakie prawa Ci przysługują

  Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

  • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
  • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
  • sprostowania danych,
  • bycia zapomnianym,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • sprzeciwu,
  • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
  • informacji o naruszeniu ochrony danych.

  Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem. 

  Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Jak będziemy się z Tobą kontaktować

  Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji. 

 • W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie 

  Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. 

  W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu,
  z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

 • Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które
  w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. 

  Twoje dane osobowe mogą otrzymywać:

  • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
  • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 
  • podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
  • firmy zapewniające obsługę księgową, 
  • dostawcy usług chmurowych,
  • dostawcy usług internetowych,
  • kancelarie prawne świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora,
  • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

  Aby sprostać wymogom prawa, opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia jak m.in.: 

  • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych,
  • ocena skutków dla ochrony danych,
  • notyfikacja naruszeń,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,
  • retencja danych,
  • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

  Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe. 

 • Retencja danych 

  Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.

  Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej. 

  Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

  • okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia - w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
  • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych
   w celu obsługi procesu składanych reklamacji, 
  • do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń - w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń
   i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym, 
  • do momentu wniesienia sprzeciwu - w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).
 • Upoważnienia

  Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 • Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

  W związku z korzystaniem przez Administratora z oprogramowania, dostarczanego nam przez firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w niektórych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich. Wynika to wyłącznie z faktu korzystania przez nas z bezpiecznych serwerów chmurowych zlokalizowanych w tych Państwach. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks . W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

 • Polityka plików cookies

  • Serwisie www.range.pl używa plików cookies.
   W niniejszym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookies w Serwisie www.range.pl.

  • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
   Administratorem danych jest Webrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Dzielna 10/6, 25-213 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882414, posiadająca numer NIP: 6572957529 oraz REGON: 388102748.

   Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO). Niniejsza informacja o plikach cookies jest częścią informacji o ochronie prywatności, dostępnej [TUTAJ]

  • Jakie Twoje dane przetwarzamy?
   Możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu za pomocą komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do Serwisu. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe. 

   Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

   • nazwę strony internetowej, z której pochodzą pliki cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer;
   • dane urządzenia (np. typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej);
   • zdarzenia (np. czas korzystania z witryny, ostatnia wizyta na stronie internetowej, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron);
   • dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania);
   • inne dane: dane na temat korzystania z witryn (np. źródło wejść, kampania reklamowa, z której weszłaś/eś na stronę, linki, w które kliknęłaś/ąłeś, jakie reklamy zobaczyłaś/eś oraz jakie zgody na banerze cookies wyraziłaś/eś).

  • Czym są pliki cookies?
   Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookies są następnie wysyłane z powrotem do odwiedzonej strony przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje taki plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia działania Serwisu, a także w celu przekazywania informacji właścicielowi Serwisu. Takie informacje mogą być wykorzystywane do świadczenia bardziej spersonalizowanych i responsywnych usług. Pliki cookies mogą być albo własnymi plikami cookies ustawionymi bezpośrednio przez nas na Twoim urządzeniu, albo plikami cookies innych firm ustawionymi przez zewnętrznego dostawcę w naszym imieniu. 

   Pliki cookies używane w Serwisie www.range.pl zostały podzielone na następujące kategorie:

   • niezbędne pliki cookies;
   • preferencyjne lub funkcjonalne pliki cookies;
   • analityczne pliki cookies;
   • targetingowe lub reklamowe.

  • Z jakich plików cookies korzystamy?

   Niezbędne pliki cookies - pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z Serwisu www.range.pl służą m.in. do zapewnienia stabilności jego funkcjonowania. Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby Serwis www.range.pl mógł świadczyć usługi, o które prosiłeś i/lub wyłącznie w celu transmisji usług i/lub Serwisu www.range.pl.

   Preferencyjne lub funkcjonalne pliki cookies – są niezbędne do zapamiętania wybranych preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapamiętania ustawień strony internetowej.

   Analityczne pliki cookies - pliki cookies wykorzystujemy jedynie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Te pliki cookies pomagają nam ulepszać i mierzyć wydajność Serwisu www.range.pl poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego korzystasz.

   Targetingowe lub reklamowe - pliki cookies, które śledzą aktywność online użytkowników w celu tworzenia profili użytkowników na potrzeby wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

  • Cele w jakich używamy plików cookies:

   • zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (w tym uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym);
   • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji i urządzenia końcowego użytkownika;
   • zapobieganie wykonywania pewnych działań w Serwisie przez roboty internetowe;
   • ułatwienie logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz umożliwienie przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie;
   • tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • umożliwienie usprawniania działania Serwisu, w tym badania jego wydajności;
   • identyfikowanie, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlania reklam w Serwisie oraz zewnętrznych stronach internetowych, w tym tych najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika.

  • Jak długo pliki cookies pozostają przetwarzane na moim urządzeniu?
   Czas, przez jaki pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu, będzie zależał od tego, czy są to pliki „stałe”, czy „sesyjne”:

   • „Stałe” pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustawionej daty wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed datą wygaśnięcia. 
   • „Sesyjne” pliki cookies wygasają po zakończeniu sesji internetowej, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

  • Automatyczne przetwarzanie danych (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

   W związku z dostępem do Serwisu, dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jako Administrator danych możemy oceniać niektóre czynniki dotyczące Ciebie, w celach, dla których używamy plików cookies.

 • Zmiany Polityki prywatności

  Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Administrator poinformuje poprzez publikację nowej wersji niniejszej polityki za pośrednictwem strony www.range.pl.

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.