Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA 
dostępnego na
www.range.pl

§1
Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Usługodawcy – należy przez to rozumieć Webrange sp. z o.o., ul. Dzielna 10/6, 25-213 Kielce NIP: 6572957529, REGON: 388102748, KRS: 0000882414.
 2. Subskrybencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które dokonały Subskrypcji Newslettera.
 3. Subskrybencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Subskrybenta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221kc.
 4. Subskrybencie Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Subskrybenta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431kc. 
 5. Newsletterze – należy przez to rozumieć treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta stanowiące wszelką korespondencję elektroniczną i towarzyszące jej załączniki przesyłaną przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Subskrybenta w toku Subskrypcji Newslettera.
 6. Subskrypcji Newslettera – należy przez to rozumieć zawarcie Umowy o Dostarczanie Newslettera poprzez wyrażenie przez Subskrybenta zgody na otrzymywanie Newslettera dokonane z wykorzystaniem Formularza Subskrypcyjnego. 
 7. Formularzu Subskrypcyjnym – należy przez to rozumieć formularz udostępniany na Stronie Internetowej, którego funkcjonalność umożliwia dokonanie Subskrypcji Newslettera przez Subskrybenta, a w szczególności dodanie jego adresu poczty elektronicznej.
 8. Umowie o Dostarczanie Newslettera – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usługi cyfrowej w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy o prawach konsumenta polegającej na dostarczaniu Newslettera Subskrybentowi przez Usługodawcę. Umowa zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 9. Warunkach Subskrypcji – należy przez to rozumieć dodatkowe warunki i zastrzeżenia umieszczone przez Usługodawcę w Formularzu Subskrypcyjnym, które stanowią integralną część Umowy o Dostarczanie Newslettera. 
 10. Anulowaniu Subskrypcji Newslettera – należy przez to rozumieć każde wyrażenie przez Subskrybenta żądania usunięcia jego danych z Bazy Subskrybentów stanowiące jednocześnie wypowiedzenie Umowy o Dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. 
 11. Bazie Subskrybentów – należy przez to rozumieć zbiór danych osobowych Subskrybentów, którzy otrzymują Newsletter.
 12. Materiałach Cyfrowych – należy przez to rozumieć treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, które Subskrybent może otrzymać z chwilą Subskrypcji Newslettera, jeżeli Warunki Subskrypcji tak stanowią, i w zamian za możliwość korzystania przez Usługodawcę z jego danych osobowych.
 13. Odpłatnych Materiałach Cyfrowych – należy przez to rozumieć treści cyfrowe w rozumieniu
  art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, które Zainteresowany otrzymuje po zawarciu z Usługodawcą umowy sprzedaży i zapłacie ceny.
 14. Zainteresowanym – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot, który nie chce dokonać Subskrypcji Newslettera, ale wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem są Odpłatne Materiały Cyfrowe.
 15. Umowie o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych – należy przez to rozumieć zarówno udostępnienie Materiałów Cyfrowych w związku dokonaniem Subskrypcji Newslettera i w zamian za możliwość korzystania przez Usługodawcę z danych osobowych, jak i umowę sprzedaży Odpłatnych Materiałów Cyfrowych.
 16. Umowie – należy przez to rozumieć zarówno Umowę o Dostarczanie Newslettera, jak i Umowę o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych. 
 17. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Usługodawcę pod adresem https://www.range.pl.
 18. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki Subskrypcji Newslettera i zawarcia Umowy. 
 19. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://www.range.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa i Newsletter, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą.
 20. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 21. prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 22. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 23. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 24. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 25. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§2
Usługodawca

 1. Newsletter redaguje i dostarcza Usługodawca.
 2. Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 3. Potwierdzenie poprawności danych Usługodawcy, w zależności od formy, w jakiej prowadzi on działalność gospodarczą, Subskrybent może uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym – https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html.
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 56 1140 2004 0000 3102 8093 2549
 5. Wszystkie treści opublikowane na Stronie Internetowej i przesyłane w Newsletterze, a także Materiały Cyfrowe i Odpłatne Materiały Cyfrowe stanowią własność Usługodawcy, chyba że zastrzeżono inaczej. Kopiowanie, wprowadzanie do obrotu czy w inny sposób wykorzystywanie tych treści może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

§3
Subskrybenci

 1. Regulamin wiąże wszystkich Subskrybentów będących stroną Umowy. 
 2. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Subskrybentów Konsumentów oraz Subskrybentów.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Subskrybentów stosuje się odpowiednio do Zainteresowanych. 
 4. Przepisy Kodeksu cywilnego, do których odsyła Regulamin, mogą odmiennie regulować prawa oraz obowiązki Subskrybenta Konsumenta i Subskrybenta Przedsiębiorcy.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące Subskrybenta Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§4
Regulamin

 1. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. w zakresie Umowy o Dostarczanie Newslettera – Warunki Subskrypcji;
  2. w zakresie Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych, której przedmiotem są tylko Materiały Cyfrowe – Warunki Subskrypcji;
  3. w zakresie Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych, której przedmiotem są tylko Odpłatne Materiały Cyfrowe – warunki sprzedaży przedstawione przez Usługodawcę w ofercie;
  4. Polityka Prywatności.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Subskrybenta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Do Umów zawartych i wykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia:
  1. dokonania Subskrypcji Newslettera przez Subskrybenta lub
  2. przyjęcia przez Zainteresowanego oferty Usługodawcy na sprzedaż Odpłatnych Materiałów Cyfrowych.
 6. Usługodawca zapewni Subskrybentowi dostęp do Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania w nim zmian. 
 7. Usługodawca poinformuje Subskrybenta o planowanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Subskrybenta dla zmian Regulaminu może on Anulować Subskrypcję Newslettera. 
 8. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta Regulaminu Usługodawca może wezwać Subskrybenta do zaprzestania naruszeń i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Brak uczynienia zadość wezwaniu Usługodawcy przez Subskrybenta uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Dostarczania Newslettera z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Usługodawca niezwłocznie usunie dane Subskrybenta z Bazy Subskrybentów. 

§5
Wymogi techniczne

 1. Newsletter może być dostarczany dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
 2. W celu skorzystania z Newslettera Subskrybent musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do internetu;
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
  4. przeglądarka internetowa (Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
 3. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, Subskrybent powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 4. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane działanie Newslettera z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące wymogów technicznych dla możliwości skorzystania z Newslettera stosuje się odpowiednio do możliwości skorzystania z Materiałów Cyfrowych i Odpłatnych Materiałów Cyfrowych. 

§6
Komunikacja

 1. W Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 Subskrybent może porozumieć się z Usługodawcą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
   1. e-mail: kontakt@range.pl
   2. telefon: 690 200 290
 2. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Subskrybent mógł szybko i efektywnie kontaktować się z nim z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie środków komunikowania się na odległość.
 3. Strona Internetowa może wskazywać także inne środki komunikowania się stron na odległość. 
 4. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).
 5. Subskrybent może składać oświadczenia Usługodawcy także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896). 
 6. Subskrybent w kontaktach z Usługodawcą powinien w miarę możliwości wykorzystywać adres
  e-mail wskazany przez siebie w Formularzu Subskrypcyjnym. 
 7. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Subskrybenta z Usługodawcą na odległość w celu zawarcia Umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.
 8. Opłata za połączenie się przez Subskrybenta z numerem telefonu Usługodawcy wskazanym w Regulaminie nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Subskrybent. 

§7
Baza Subskrybentów

 1. Administratorem Bazy Subskrybentów jest Usługodawca.
 2. Newsletter dostarczany jest jedynie Subskrybentom, których dane znajdują się w chwili jego wysyłania w Bazie Subskrybentów. 
 3. Usunięcie danych Subskrybenta z Bazy Subskrybentów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. 
 4. Dane Subskrybenta usunięte z Bazy Subskrybentów nie podlegają przywróceniu. W celu dalszego korzystania z Newslettera Subskrybent powinien ponownie wykonać czynności niezbędne dla Subskrypcji Newslettera. 
 5. Usługodawca każdorazowo potwierdzi Subskrybentowi dodanie lub usunięcie jego danych z Bazy Subskrybentów.

§8
Subskrypcja Newslettera

 1. Subskrybent może dokonać Subskrypcji Newslettera z wykorzystaniem Formularza Subskrypcyjnego.
 2. Skuteczna Subskrypcja Newslettera wymaga podania przez Subskrybenta w Formularzu Subskrypcyjnym następujących danych:
  1. adres e-mail;
  2. innych, określonych w Warunkach Subskrypcji. 
 3. Subskrybent powinien dochować należytej staranności, aby dane wprowadzone przez niego do Formularza Subskrypcyjnego były poprawne i zgodne z prawdą.
 4. Subskrypcja Newslettera może wymagać dodatkowego potwierdzenia. Potwierdzenie Subskrypcji Newslettera następować będzie poprzez skorzystanie przez Subskrybenta z linka dostarczanego przez Usługodawcę na adres wskazany Formularzu Subskrypcyjnym wraz z wyraźnym pouczeniem, że jego aktywowanie przez Subskrybenta stanowić będzie potwierdzenie Subskrypcji Newslettera.
 5. Subskrypcja Newslettera skutkuje dodaniem do Bazy Subskrybentów danych Subskrybenta wskazanych w Formularzu Subskrypcyjnym. 
 6. Anulowanie Subskrypcji Newslettera następować będzie poprzez:
  1. skorzystanie przez Subskrybenta z linka dostarczanego przez Usługodawcę w każdym Newsletterze wraz z wyraźnym pouczeniem, że jego aktywowanie przez Subskrybenta stanowić będzie Anulowanie Subskrypcji Newslettera lub
  2. skierowanie do Usługodawcy przez Subskrybenta wyraźnego żądania usunięcia jego danych z Bazy Subskrybentów. 
 7. Anulowanie Subskrypcji Newslettera skutkuje usunięciem z Bazy Subskrybentów wszelkich danych Subskrybenta. 

§9
Korzystanie z Newslettera

 1. Korzystanie z Newslettera przez Subskrybenta oznacza każde jego zapoznanie się z treściami przesłanymi przez Usługodawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 2. Umowa o Dostarczanie Newslettera jest nieodpłatna i zawierana jest na przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z Newslettera przez Subskrybenta powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. nieuciążliwy dla innych Subskrybentów i Usługodawcy.
 4. Usługodawca może z wykorzystaniem Newslettera organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo może określać odrębny regulamin lub warunki wskazane w przesłanym Newsletterze.
 5. Usługodawca może z wykorzystaniem Newslettera dostarczać Subskrybentowi treści stanowiące informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10
Umowy

 1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą:
  1. Subskrypcji Newslettera – w zakresie Umowy o Dostarczanie Newslettera;
  2. Subskrypcji Newslettera – w zakresie Umowy o Dostarczanie Materiałów Cyfrowych;
  3. Przyjęcia przez Zainteresowanego oferty Usługodawcy na sprzedaż Odpłatnych Materiałów Cyfrowych – w zakresie Umowy o Dostarczanie Materiałów Cyfrowych. 
 2. Subskrybent wyraża zgodę na dostarczenie mu przez Usługodawcę potwierdzenia zwarcia Umowy utrwalonego na innym trwałym nośniku niż papier, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Umowa zawarta zostanie w języku polskim.
 4. Prawem właściwym dla zawartej Umowy będzie prawo polskie. 

11
Materiały Cyfrowe

 1. Eksponowanie Materiałów Cyfrowych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych w rozumieniu
  art. 71 kc.
 2. Materiały Cyfrowe eksponowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej:
  1. są wolne od wad prawnych;
  2. są dopuszczone do obrotu;
  3. mogą być nabywane przez Subskrybentów bez uzyskania jakichkolwiek pozwoleń lub koncesji. 
 3. Usługodawca, bez wpływu na już dostarczone Materiały Cyfrowe, może w każdym czasie:
   1. dodawać Materiały Cyfrowe do Strony Internetowej;
   2. usuwać Materiały Cyfrowe ze Strony Internetowej;
   3. ograniczać lub zwiększać dostęp do Materiałów Cyfrowych;
   4. zmieniać warunki dostarczenia Materiałów Cyfrowych.
 4. Subskrybent może otrzymać Materiały Cyfrowe nieodpłatnie i w zamian za dostarczenie Usługodawcy swoich danych osobowych podawanych w Formularzu Subskrypcyjnym.
 5. Subskrybent, który chce otrzymać Materiały Cyfrowe nieodpłatnie i w zamian za dostarczenie Usługodawcy swoich danych osobowych, powinien dokonać Subskrypcji Newslettera. 
 6. Umowa o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych zawierana jest równocześnie z Umową o Dostarczanie Newslettera. 
 7. W razie braku zgodności Materiałów Cyfrowych z Umową o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych Subskrybentowi Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.  
 8. W razie potrzeby Warunki Subskrypcji mogą zawierać informacje i pouczenia:
  1. o funkcjonalności Materiałów Cyfrowych;
  2. o mających zastosowanie technicznych środkach ochrony Materiałów Cyfrowych;
  3. o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Materiałów Cyfrowych.
 9. W zakresie Materiałów Cyfrowych Usługodawca informuje Subskrybenta Konsumenta, że po dostarczeniu przez niego treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Subskrybent Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych stosownie do treści art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 10. Subskrybent Konsument, zawierając Umowę o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych, wyraża zgodę Usługodawcy na dostarczenie Materiałów Cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 11. Jeżeli z Warunków Subskrypcji wynika, że Subskrybent może pobrać i zapisać Materiały Cyfrowe, to niezwłocznie po zawarciu Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych Usługodawca udostępni Subskrybentowi link umożliwiający ______ krotne pobranie Materiałów Cyfrowych przez okres nie krótszy niż ______ dni. Po upływie tego okresu lub wyczerpaniu dostępnej ilości pobrań Materiałów Cyfrowych link udostępniony Subskrybentowi staje się nieaktywny (wygasa), a Materiały Cyfrowe uznawane są za prawidłowo dostarczone. 
 12. Jeżeli z Warunków Subskrypcji wynika, że Usługodawca zapewni Subskrybentowi czasowy dostęp do Materiałów Cyfrowych, to zasady uzyskania tego dostępu określają Warunki Subskrypcji.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych:
  1. Usługodawca może uniemożliwić Subskrybentowi dalsze korzystanie z Materiałów Cyfrowych, a w szczególności poprzez zablokowanie do nich dostępu;
  2. Subskrybent zobowiązany jest powstrzymać się od dalszego korzystania z Materiałów Cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim. 
 14. Koszt dostarczenia Materiałów Cyfrowych obciąża Usługodawcę.
 15. W przypadku Materiałów Cyfrowych Potwierdzenie Subskrypcji będzie dodatkowo zawierać informację o udzielonej przez Subskrybenta Konsumenta zgodzie na dostarczenie Materiałów Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Materiałów Cyfrowych.
 16. Funkcjonalność Materiałów Cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środków ich ochrony określają Warunki Subskrypcji. 
 17. Kompatybilność i interoperacyjność Materiałów Cyfrowych określają Warunki Subskrypcji. 
 18. Usługodawca udziela Subskrybentowi licencji na korzystanie z Materiałów Cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie, chyba że Warunki Subskrypcji stanowią inaczej.
 19. Usługodawca oświadcza, że:
  1. posiadać będzie autorskie prawa majątkowe do Materiałów Cyfrowych, a w szczególności skutecznie nabędzie udziały w tych prawach od współtwórców będących jej podwykonawcami lub pracownikami, lub
  2. posiadać będzie licencję do Materiałów Cyfrowych wraz z prawem do udzielania licencji dalszych (sublicencji).
 20. Z chwilą dostarczenia Materiałów Cyfrowych Usługodawca udziela Subskrybentowi niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie Materiałów Cyfrowych na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze;
  2. wprowadzenie do pamięci elektronicznej; 
  3. wykorzystanie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 
 21. Usługodawca nie określa sposobu korzystania z Materiałów Cyfrowych.
 22. Subskrybent nie jest uprawniony do:
  1. zbywania licencji;
  2. czerpania jakichkolwiek pożytków z licencji;
  3. udzielenia licencji dalszych (sublicencji).
 23. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą:
  1.  usunięcia danych Subskrybenta z Bazy Subskrybentów;
  2. odstąpienia przez Subskrybenta Konsumenta od Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych.

§12
Odpłatne Materiały Cyfrowe

 1. Treść Odpłatnych Materiałów Cyfrowych jest tożsama z treścią Materiałów Cyfrowych.
 2. Postanowienia Regulaminu o Materiałach Cyfrowych stosuje się odpowiednio do Odpłatnych Materiałów Cyfrowych, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 
 3. Zainteresowany, który chce nabyć Odpłatne Materiały Cyfrowe, powinien zwrócić się do Usługodawcy o przesłanie mu oferty ich sprzedaży.

§13
Kod Promocyjny

 1. Warunki Subskrypcji mogą przewidywać, że z chwilą Subskrypcji Newslettera Subskrybent uprawniony będzie do otrzymania kodu promocyjnego. 
 2. Kod promocyjny może być wykorzystany jedynie w Sklepie Internetowym wskazanym w Warunkach Subskrypcji. 
 3. Zasady korzystania z kodu promocyjnego określa regulamin Sklepu Internetowego wskazanego w Warunkach Subskrypcji. 
 4. Zainteresowany może zwrócić się do Usługodawcy o przesłanie mu kodu promocyjnego. Każdy Zainteresowany uprawiony jest do otrzymania tylko jednego (1) kodu promocyjnego. 

§14
Odstąpienie

 1. Subskrybent może odstąpić od Umowy, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.
 2. Usługodawca każdorazowo pouczy Subskrybenta Konsumenta, gdy Subskrybentowi Konsumentowi nie będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od Umowy z uwagi na wyjątek określony
  w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez Subskrybenta Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Usługodawca udostępni na Stronie Internetowej wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a na żądanie Subskrybenta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Subskrybent Konsument nie jest zobowiązany skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 4. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Subskrybenta Konsumenta liczony jest od dostarczenia Newslettera lub Materiałów Cyfrowych Subskrybentowi Konsumentowi. 
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy przez Subskrybenta Konsumenta wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc. 
 6. W każdym przypadku Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Subskrybentowi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Subskrybenta nie wymaga przedstawienia uzasadnienia dla tej czynności prawnej.
 8. Odstąpienie od Umowy przez Subskrybenta Konsumenta skutkuje:
  1. uznaniem Umowy za niezawartą;
  2. powstaniem obowiązku Usługodawcy do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Usługodawcę Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki zostały one przez Subskrybenta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami;
  3. powstaniem obowiązku Usługodawcy do niezwłocznego usunięcia danych Subskrybenta Konsumenta z Bazy Subskrybentów, chyba że Subskrybent Konsument wyraźnie zastrzeże, że odstępuje od Umowy jedynie w części dotyczącej Umowy o Udostępnienie Materiałów Cyfrowych;
  4. powstaniem obowiązku Subskrybenta Konsumenta niezwłocznego zaprzestania dalszego korzystania z Newslettera i Materiałów Cyfrowych, a także ich udostępniania osobom trzecim. 

§15
Reklamacje

 1. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Subskrybenta Konsumenta w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania, a w przypadku uchybienia temu terminowi przyjmuje się, że Usługodawca uznał tę reklamację za zasadną. 
 2. Jeżeli reklamacja Subskrybenta Konsumenta zawiera żądania, o których mowa w art. 5615kc,
  a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, to uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Postanowienia Regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do Subskrybenta Przedsiębiorcy
  z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Usługodawcy na zgłoszenie wad (reklamację) lub uchybienie terminowi na udzielenie odpowiedzi nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości ani w części za zasadne.
 4. Subskrybent Konsument może składać reklamację:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Agencja Range ul. Karola Olszewskiego 6 – bud. SKYE 25-663 Kielce;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kontakt@range.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Subskrybenta Konsumenta;
  2. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji.
 6. Reklamacja może dodatkowo zawierać:
  1. zwięzłe określenie oczekiwań Subskrybenta Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Usługodawcę;
  2. inne informacje, które Subskrybent Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu
   jego reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Subskrybent Konsument zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 8. Usługodawca udostępni na Stronie Internetowej wzór reklamacji, a na żądanie Subskrybenta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Subskrybent Konsument nie jest zobowiązany skorzystać ze wzoru reklamacji. 
 9. Usługodawca udzieli Subskrybentowi Konsumentowi odpowiedzi na jego reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. 
 10. Usługodawca rozpoznaje reklamację w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie;
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do siedmiu (7) Dni Roboczych;
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do dziewięciu (9) Dni Roboczych;
  4. w każdym przypadku – nie więcej niż czternaście (14) dni, chyba że Regulamin zastrzega termin krótszy pod rygorem uznania reklamacji Subskrybenta Konsumenta za zasadną. 
 11. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca:
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
  2. zwróci się do Subskrybenta Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia.
 12. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Usługodawca może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Subskrybent Konsument lub świadczenie ekwiwalentne, na które Subskrybent Konsument wyraził zgodę;
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda
   Subskrybent Konsument, wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
  3. nie uwzględnić reklamacji, wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
  4. wystąpić do Subskrybenta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 13. Rozstrzygając o zasadności reklamacji, Usługodawca przedstawia Subskrybentowi Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części, Usługodawca poinformuje
  Subskrybenta Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 15. Załatwiając sprawę będącą przedmiotem reklamacji, Usługodawca działa w sposób możliwie bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Subskrybenta Konsumenta.
 16. W przypadku sporu z Usługodawcą Subskrybent Konsument może zwrócić się o mediację lub pomoc prawną w szczególności do:
  1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r.
   o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184);
  2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.);
  3. Organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) lub Europejskie Centrum Konsumenckie (https://konsument.gov.pl/).
 17. Przed wytoczeniem powództwa Subskrybent Konsument może skorzystać także z:
  1. postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze, składając wniosek we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym;
  2. z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzonej przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 18. Więcej informacji o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących mu prawach Subskrybent Konsument może uzyskać pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 19. Spory pomiędzy Usługodawcą i Subskrybentem Przedsiębiorcą strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy (właściwość umowna).

§16
Dane osobowe

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Subskrybenta niebędącego osobą fizyczną. 
 2. Usługodawca przetwarza dane Subskrybenta podane przez niego w Formularzu Subskrypcyjnym.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Subskrybenta w następujących celach: zawarcia i wykonania Umowy, rozpoznania reklamacji oraz w celach wskazanych w Warunkach Subskrypcji.
 4. Usługodawca informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Usługodawca;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Subskrybent może skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  3. dane osobowe Subskrybenta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Subskrybenta. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat;
  4. dane osobowe Subskrybenta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Subskrybenta przez Usługodawcę jest art.6 ust. 1 lit. a RODO;
  6. odbiorcą danych Subskrybenta będzie wyłącznie Usługodawca;
  7. Subskrybent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  8. Subskrybent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Usługodawca informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest warunkiem zawarcia Umowy, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Subskrybenta jest brak możliwości zawarcia Umowy lub rozpoznania reklamacji.

§17
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Warunkach Subskrypcji oraz Polityce Prywatności zastosowanie mają:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Ustawa o prawach konsumenta;
  3. inne powszechnie obowiązuje akty prawne.

Informacje dotyczące korzystania przez subskrybenta konsumenta z prawa odstąpienia od umowy: Pobierz

Wzór reklamacji do umowy sprzedaży: Pobierz

Wzór odstąpienia do umowy sprzedaży: Pobierz